ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

以下是所有 “” 相關問題

什麼是 ZA Coin?

ZA Coin 由眾安國際金融服務有限公司營運的全新獎賞計劃。

ZA Coin 連結不同的合作夥伴,讓用戶更快賺取 ZA Coin 以兌換各項精彩獎賞。

ZA Coin 亦是 ZA Bank 的合作獎賞計劃,你在 ZA Bank App 連結 ZA Coin 後,即可透過 ZA Card 合資格簽賬賺取 ZA Coin。同時,ZA Bank 亦會不時推出推廣活動,讓你賺取更多 ZA Coin

如需更多協助,可隨時聯絡我們的「線上客服
回答是否能解答你的疑問?
有關 “ZA Card” 的其他問題
ZA Card 會否收取年費?實體卡郵寄查看你的 ZA Card 狀態ZA Card 遺失為什麼 Amazon 簽賬都不成功?