ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

以下是所有 “” 相關問題

如何賺取 ZA Coin

你在 ZA Bank App 連結 ZA Coin 後,即可透過 ZA Card 的合資格簽賬賺取 ZA Coin。

提提你,如果未能連結 ZA Coin,你的 ZA Card 簽賬將不會賺取任何獎賞。你亦無法參與透過 ZA Coin 發放獎賞的推廣活動。

這條回答對你是否有幫助?
有關 “ZA Card” 的其他問題
ZA Card 會否收取年費?查看你的 ZA Card 啟動狀態連結 ZA Card 至電子錢包為什麼 Amazon 簽賬都不成功?使用 ZA Card