ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

以下是所有 “” 相關問題

ZA Coin 兌換

於 ZA Bank App [ ZA Card] > [我的 ZA Coin] ,隨時將 ZA Coin 兌換成現金,直接存入你的 ZA Bank 港元活期儲蓄賬戶內。

現時兌換率: 100 ZA Coins = HKD 1

你亦可登入 coin.za.group, ZA Coin 平台兌換其他電子優惠券等獎賞。

回答是否能解答你的疑問?
有關 “ZA Card” 的其他問題
ZA Card 會否收取年費?查看你的 ZA Card 狀態ZA Card 使用介紹實體卡郵寄連結 ZA Card 至電子錢包