ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

以下是所有 “” 相關問題

兌換 ZA Coin

於 ZA Bank App [ ZA Card] > [我的 ZA Coin] ,隨時將 ZA Coin 兌換成現金,直接存入你的 ZA Bank 港元活期儲蓄賬戶內。

現時兌換率: 100 ZA Coins = HKD 1

你亦可於登入 coin.za.group,以 ZA Coin 兌換電子禮券等獎賞。

這條回答對你是否有幫助?
有關 “ZA Card” 的其他問題
ZA Card 會否收取年費?查看你的 ZA Card 啟動狀態連結 ZA Card 至電子錢包使用 ZA Card為什麼 Amazon 簽賬都不成功?