ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

以下是所有 “” 相關問題

使用 ZA Coin

每 100 ZA Coin 可直接兌換成 1 元港幣現金,成功兌換的現金會即時存入你的港元活期儲蓄賬戶。

這條回答對你是否有幫助?
有關 “ZA Card” 的其他問題
ZA Card 會否收取年費?查看你的 ZA Card 啟動狀態連結 ZA Card 至電子錢包使用 ZA Card為什麼 Amazon 簽賬都不成功?