ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

以下是所有 “” 相關問題

開立 ZA Card

如果你未有 ZA Bank 賬戶,你可透過 ZA Bank App 申請銀行賬戶,申請成功後即可同時開立 ZA Card。

如果你已是我們的現有客戶,則可於 ZA Bank App [卡]>[立即自訂] 進行開立 ZA Card。

回答是否能解答你的疑問?
有關 “ZA Card” 的其他問題
ZA Card 會否收取年費?查看你的 ZA Card 狀態ZA Card 使用介紹網上簽賬可享高達 6% 現金回贈 (活動已完結)連結 ZA Card 至電子錢包