ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

以下是所有 “” 相關問題

可否單獨取消 ZA Card?

ZA Card 將與你的 ZA Bank 賬戶一併取消。你可以通過 ZA Bank App 暫時鎖卡,請參考一鍵鎖卡。取消 ZA Card 沒有費用產生。

這條回答對你是否有幫助?
有關 “ZA Card” 的其他問題
ZA Card 會否收取年費?查看你的 ZA Card 啟動狀態連結 ZA Card 至電子錢包使用 ZA Card為什麼 Amazon 簽賬都不成功?