ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

以下是所有 “” 相關問題

查看你的 ZA Card 有效期和 CVV 號碼

查看你的 ZA Card 有效期和 CVV 號碼 :

1. 登入 ZA Bank App

2. 在功能列上選擇「ZA Card」

3. 點擊卡圖示以反轉至卡背面,查看詳細資料

這條回答對你是否有幫助?
有關 “ZA Card” 的其他問題
ZA Card 會否收取年費?查看你的 ZA Card 啟動狀態連結 ZA Card 至電子錢包使用 ZA Card為什麼 Amazon 簽賬都不成功?