ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

以下是所有 “” 相關問題

“現金抵扣 ZA Coin” 的意思

ZA Card 交易可賺取 ZA Coin,但當該筆交易失敗,費用退回賬戶,所得的 ZA Coin 需要被扣除,而當 ZA Coin 不夠扣除時,需以港幣活期賬戶餘額換算抵扣。

這條回答對你是否有幫助?
有關 “ZA Card” 的其他問題
ZA Card 會否收取年費?查看你的 ZA Card 啟動狀態連結 ZA Card 至電子錢包為什麼 Amazon 簽賬都不成功?使用 ZA Card