ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

ZA Bank,眾安銀行、虛擬銀行

以下是所有 “” 相關問題

ZA Coin 會不會過期?

會。ZA Coin 的有效期為發放 ZA Coin 日起計第 2 年的最後一日,即該年的 12 月 31 日為到期日。2020 年賺取的 ZA Coin 將於 2022 年 12 月 31 日到期。

這條回答對你是否有幫助?
有關 “ZA Card” 的其他問題
ZA Card 會否收取年費?查看你的 ZA Card 啟動狀態連結 ZA Card 至電子錢包使用 ZA Card為什麼 Amazon 簽賬都不成功?